نام کارفرما

  • جناب آقای راشد
  • شهرداری مرکزی
  • جناب آقای روستایی